Cesta: OMA » služby » bankomat

Bankomat, Slovensko

Bankomat v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy bankomat.

Bankomat, Slovensko:, 1 z 17

Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Bitcoin ATM, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, ČSOB, VÚB, Prima banka, bankomat, Môj Bitcoin, bankomat, bankomat, bankomat, Poštová banka, Tatra banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, Prima banka, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Tatra banka, bankomat, bankomat, Prima Banka, bankomat, bankomat, bankomat, UniCredit Bank, Tatra banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 2 z 17

ČSOB, ČSOB, číslo S6AV512F, Tatra banka, bankomat, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AP009D, bankomat, Poštová banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, ČSOB, bankomat, číslo TATN203A, bankomat, ČSOB, Tatra banka, ČSOB, ČSOB, Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, bankomat, UniCredit Bank, číslo S6AV432E, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV232B, Tatra banka, bankomat, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512I, bankomat, bankomat, číslo S6AV022A, číslo 0152, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Tatra banka, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, číslo S6AV232A, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo 0274, bankomat, Tatra banka

Bankomat, Slovensko:, 3 z 17

bankomat, bankomat, ČSOB, bankomat, UniCredit Bank, číslo S6AV322C, bankomat, číslo S6AV022L, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV542C, Slovenská sporiteľňa, číslo TATN152B, Tatra banka, bankomat, Tatra banka, číslo S6AV542F, Tatra banka, bankomat, číslo S6AN0151, Prima Banka, Prima banka, bankomat, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, bankomat, UniCredit Bank, číslo S2CS111G, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, VÚB, číslo S6AV112V, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AI5001D, UniCredit Bank, číslo S6AV412D, UniCredit Bank, bankomat, VÚB, bankomat, Slovenská Sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, VÚB

Bankomat, Slovensko:, 4 z 17

číslo S6AV112P, číslo S6AV012G, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV572H, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV162P, ČSOB banka, číslo S6AV112J, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, číslo S6AV512M, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, ČSOB, ČSOB, bankomat, Unicredit Bank, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV022W, číslo S6AV022B, bankomat, bankomat, číslo S6AV562M, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AI5001B, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV422J, Vrbové, Tatra banka, bankomat, Poštová banka, Prima banka, OTP banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 5 z 17

OTP banka, bankomat, bankomat, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, číslo S6AV062G, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512X, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, UniCredit Bank, ČSOB, bankomat, číslo S6AV562V, Poštová banka, ČSOB, UniCredit Bank, UniCredit Bank, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, ČSOB, Slovenská Sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Prima banka, Tatra banka, Tatra banka, bankomat, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 6 z 17

bankomat, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, as, Prima banka, Tatra banka, bankomat, Tatra banka, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, UniCredit Bank, UniCredit Bank, Tatra banka, Poštová banka, bankomat, Tatra banka, Raiffeisen bank, SLSP, bankomat, Poštová banka, Poštová banka, Prima banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, bankomat, bankomat, ČSOB, bankomat, Tatra banka, bankomat, Prima Banka, UniCredit Bank, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Tatra banka, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Tatra banka, UniCredit Bank, bankomat, Tatra banka, bankomat, Tatra banka, Tatra banka, číslo 0134, číslo 0135, Sberbank, číslo 0228, Poštová banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa

Bankomat, Slovensko:, 7 z 17

Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, ČSOB, Prima banka, číslo 0006, Slovenská Sporiteľňa, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, číslo 0150, bankomat, Tatra banka, Unicredit Bank, ČSOB, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo TATN011A, číslo 0266, Tatra banka, ČSOB, Slovenská pošta, UniCredit Bank, bankomat, číslo S6AP010G, Prima banka, číslo 0013, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AN015O, Prima banka, ČSOB banka, číslo TATN039E, číslo 0239, bankomat, číslo 0011, ČSOB, číslo S6AP011P, bankomat, bankomat, Poštová Banka, číslo TATN045C, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, číslo 0261, Slovenská sporiteľňa, číslo 2002, bankomat, Poštová Banka, číslo S6AN015D, číslo TATN075G, číslo TATN096E, číslo TATN096D, bankomat, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, bankomat, číslo S6AP010M, Slovenská sporiteľňa, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 8 z 17

číslo TATN075E, číslo TATN075D, bankomat, číslo TATN075A, číslo S6AN015N, číslo TATN159A, ČSOB, číslo S6AP020E, číslo TATN075F, ČSOB, Tatra banka, Poštová banka, číslo TATN175E, bankomat, ČSOB, Slovenská Sporiteľňa, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, Poštová banka, ČSOB, Prima banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, ČSOB, číslo TATN175D, číslo TATN175C, bankomat, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, Slovenská Sporiteľňa, Tatra banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV112S, číslo S6AN018A, ČSOB, číslo TATN026C, bankomat, číslo TATN037B, ČSOB, číslo TATN026B, SLSP, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Tatra banka, Tatra Banka, bankomat, číslo S6AV512H, bankomat, číslo S6AN022A, číslo TATN173A, ČSOB, bankomat, číslo 2018

Bankomat, Slovensko:, 9 z 17

bankomat, ČSOB, číslo TATN173C, ČSOB Banka, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, číslo 3908, OTP banka, číslo 0129, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Prima banka, bankomat, OTP Banka, bankomat, bankomat, číslo S6AN015P, bankomat, bankomat, číslo S6AN017D, ČSOB, ČSOB, ČSOB, ČSOB, ČSOB, bankomat, bankomat, číslo TATN022A, Tatrabanka, ČSOB, ČSOB, bankomat, bankomat, číslo S6AP011S, ČSOB, číslo TATN058A, ČSOB Banka, bankomat, číslo S6AV022J, číslo 0243, číslo S6AV432D, bankomat, Poštová banka, bankomat, číslo S6AV562F, číslo S6AV192A, číslo 5904, číslo TATN015C, bankomat, bankomat, číslo 0271, číslo S6AV232E, ČSOB, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 10 z 17

číslo S6AV012M, bankomat, číslo S6AV332B, číslo S2CS102Y, OTP Banka, Slovenská sporiteľňa, číslo 0182, číslo S6AP010S, bankomat, číslo S6AV022K, číslo S6AN122A, číslo S6AN122B, bankomat, ČSOB, číslo 0174, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512W, číslo S6AV192N, číslo 5305, ČSOB, číslo 3907, bankomat, bankomat, bankomat, číslo TATN037E, číslo S6AV162H, číslo 5903, bankomat, bankomat, číslo 1210, číslo S6AV232D, číslo 1202, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV372I, Poštová banka, číslo S6AP010P, bankomat, číslo TATN058C, číslo 0269, číslo S2CS402Q, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S2CS402I, bankomat, číslo 5602, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV102W, číslo S6AV232C, číslo S2CS402H, číslo TATN127A, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 11 z 17

bankomat, bankomat, ČSOB, bankomat, bankomat, číslo 0141, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo 0171, bankomat, číslo S6AP011U, bankomat, bankomat, číslo 0203, bankomat, číslo 0217, bankomat, číslo TATN024D, číslo 3814, číslo 0216, číslo 0143, číslo S6AP011T, bankomat, číslo 0004, číslo S6AV592H, bankomat, číslo S6AV022U, Prima banka, číslo 0223, číslo TATN011C, bankomat, číslo S2CS502R, bankomat, bankomat, číslo S6AP001K, číslo S6AP010U, číslo 0122, číslo S6AV022V, bankomat, číslo 3901, bankomat, číslo TATN024C, číslo 5200, číslo S6AV312T, bankomat, číslo 6102, číslo S6AV542K, bankomat, číslo S6AN015K, číslo S6AV332G, číslo S6AV312E, číslo 0209, bankomat, číslo TATN086A, Prima Banka, bankomat, číslo 2217, bankomat, bankomat, číslo 0233

Bankomat, Slovensko:, 12 z 17

bankomat, číslo S6AV112Z, číslo 0268, číslo 0231, bankomat, číslo S6AN017A, bankomat, číslo 0229, číslo S6AP040N, číslo 0267, bankomat, bankomat, číslo S6AN015A, číslo 3912, číslo S6AP011B, bankomat, bankomat, číslo S6AV062O, číslo 0131, číslo TATN097C, bankomat, číslo S6AP001W, číslo S6AV102O, číslo 0183, bankomat, číslo S6AP001C, číslo TATN119A, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AN016W, bankomat, bankomat, číslo S6AV202F, číslo TATN088A, bankomat, číslo 0245, číslo S6AV062Q, číslo TATN171A, bankomat, číslo 0181, číslo 0253, bankomat, číslo 0190, bankomat, bankomat, bankomat, číslo 0252, bankomat, číslo TATN012F, číslo 0220, číslo 0215, číslo TATN100A, číslo 0224, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AP010T, číslo 0157

Bankomat, Slovensko:, 13 z 17

Tatra banka, číslo S6AP010R, číslo TATN015A, bankomat, číslo 0159, číslo S6ANO16U, číslo S6AV592I, číslo S6AV382F, bankomat, číslo S6AN016X, bankomat, bankomat, číslo S6AV122C, bankomat, bankomat, číslo TATN012J, číslo TATN152A, bankomat, bankomat, číslo TATN150A, bankomat, bankomat, číslo S6AV312H, číslo S2CS102E, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AN016S, bankomat, číslo 5913, číslo S6AV322B, bankomat, číslo S6AV082A, bankomat, bankomat, číslo TATN096C, číslo S2CS011P, číslo S6AV372C, bankomat, bankomat, číslo S6AV122A, číslo S6AV562B, číslo S6AV012C, číslo S6AV432X, bankomat, bankomat, číslo S6AV552I, číslo TATN127B, číslo S6AV552H, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV062K, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 14 z 17

číslo S6AV312G, číslo S6AV512J, bankomat, bankomat, číslo TATN024K, číslo TATN166A, bankomat, bankomat, číslo S6AV422C, bankomat, číslo TATN058D, číslo TATN043B, číslo TATN039C, bankomat, bankomat, číslo S6AV012N, číslo S6AV062Z, bankomat, číslo S6AV312M, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo TATN012A, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV552C, bankomat, číslo TATN012B, číslo TATN012C, číslo TATN120A, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AP001H, bankomat, bankomat, číslo TATN015E, číslo 5202, bankomat, bankomat, číslo S6AP010D, číslo S6AN016A, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV382O, číslo S6AV592B, bankomat, bankomat, číslo S6AV632A, bankomat, číslo S6AV362A

Bankomat, Slovensko:, 15 z 17

číslo S6AV342D, číslo TATN066F, číslo 2215, číslo S6AV112I, číslo TATN030A, číslo S6AV622C, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV542B, bankomat, bankomat, číslo S6AV342F, bankomat, číslo S6AV362C, bankomat, číslo S6AV332A, bankomat, bankomat, číslo S6AV422I, číslo TATN052F, číslo S6AV232F, Prima banka, číslo S6AV112X, bankomat, bankomat, číslo TATN073A, číslo S6AV192G, číslo S6AV372O, číslo 1510, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV542A, číslo TATN077E, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV552G, bankomat, bankomat, číslo S6AV622H, bankomat, číslo S6AN016L, bankomat, číslo S6AV332F, číslo S6AN026A, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 16 z 17

bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV182H, bankomat, číslo S6AV312K, bankomat, číslo S6AV172F, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV012J, číslo TATN029B, číslo S6AV202K, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV542M, bankomat, číslo S6AV312A, bankomat, bankomat, číslo S6AV112R, číslo S6AV062N, bankomat, číslo S6AN026B, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV382C, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AP011E, číslo S6AV012P, číslo S6AV372H, číslo S6AV532E, číslo S6AV632B, bankomat, číslo S6AV562D, číslo S6AV512K, bankomat, číslo S6AV012Q, číslo S6AV602B, číslo S6AV312O, bankomat, číslo S6AV592F, číslo S6AV172L, číslo S6AV522F, číslo S6AV142G, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 17 z 17

bankomat, číslo S6AV112T, bankomat, číslo 1713, číslo S6AV532P, číslo S6AV532F, bankomat, číslo S6AV562C, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV212O, bankomat, číslo S6AV542D, bankomat, číslo S6AV432M, číslo S6AV552B, bankomat, číslo S6AV532A, číslo S6AV512P, bankomat, Raiffeisen bank, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AL95E, číslo S6AV372B, číslo 1122, číslo TATN100C, číslo S6AV202A, bankomat, bankomat, číslo S6AV322H, číslo S6AV382H, bankomat, číslo S6AV312I, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat

bankomat inde

Západné Slovensko (621x), Bratislavský kraj (557x), Východné Slovensko (480x), Bratislava (476x), Stredné Slovensko (392x), Malé Karpaty (346x), Košický kraj (286x), Trenčiansky kraj (223x), Nitriansky kraj (215x), Banskobystrický kraj (204x), Prešovský kraj (194x), Žilinský kraj (188x), Ružinov (188x), Trnavský kraj (183x), Košice (175x), Staré Mesto (169x), okres Bratislava II (143x), okres Bratislava I (136x), Spiš (128x), Petržalka (119x), Nové Mesto (118x), okres Košice I (85x), okres Bratislava V (81x), okres Bratislava III (77x), okres Bratislava IV (75x), okres Nitra (75x), Košice - mestská časť Juh (67x), Košice - mestská časť Staré Mesto (66x), okres Prievidza (65x), Oblasť Obchodná (64x)
bankomat v Západné Slovensko
bankomat v Bratislavský kraj
bankomat v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

8833x sluzby, 2050x bankomat, 1443x kancelária, 1340x radnica, 953x banka, 857x pošta, 736x toaleta, 388x remeslo, 385x hasiči, 363x telefón, 318x polícia
Hľadáme bankomat, OSM tagy: amenity = 'atm' or atm = 'yes'.
ilustračný obrázok k Bankomat, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/sluzby/bankomat

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.