Cesta: OMA » služby » bankomat

Bankomat, Slovensko

Bankomat v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy bankomat.

Bankomat, Slovensko:, 1 z 17

Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, Poštová banka, Tatra banka, VÚB, Slovenská sporiteľňa, VÚB, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, ČSOB, ČSOB, ČSOB, Sberbank, ČSOB, Prima banka, VÚB, bankomat, Prima banka, VÚB, bankomat, bankomat, bankomat, VÚB, VÚB, a.s., VÚB, VÚB, bankomat, Prima banka, Prima banka, bankomat, Prima banka, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Môj Bitcoin, Prima banka

Bankomat, Slovensko:, 2 z 17

bankomat, Prima banka, bankomat, bankomat, bankomat, OTP, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Tatra banka, bankomat, Tatra banka, bankomat, bankomat, Tatra banka, bankomat, bankomat, Prima Banka, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, UniCredit Bank, Tatra banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512F, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 3 z 17

bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Tatra banka, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Tatra banka, Poštová banka, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AP009D, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, bankomat, číslo TATN203A, ČSOB, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512D, bankomat, číslo S6AV512I, bankomat, ČSOB, Tatra banka, bankomat, ČSOB, bankomat, bankomat, Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, UniCredit Bank, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV432E, Sberbank, bankomat, číslo S6AV232B, Tatra banka, bankomat, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, číslo S6AV512W

Bankomat, Slovensko:, 4 z 17

bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512Z, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV022A, číslo 0152, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV322C, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV232A, bankomat, Poštová banka, číslo 0274, bankomat, číslo S6AV512H, bankomat, Poštová banka, Tatra banka, číslo S6AN015B, bankomat, UniCredit Bank, ČSOB, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV022L, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512U, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV512C, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo TATN152B, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Tatra banka, Tatra banka, bankomat, bankomat, UniCredit Bank, Prima Banka, číslo S6AN0151

Bankomat, Slovensko:, 5 z 17

bankomat, bankomat, číslo S6AV542D, UniCredit Bank, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AI5001D, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512X, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV542A, bankomat, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S2CS111G, UniCredit Bank, Raiffeisen bank, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV542R, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV542K, číslo S6AV112V, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512P, Poštová banka, číslo S6AV542M, UniCredit Bank, bankomat, UniCredit Bank, číslo S6AV512J, číslo S6AV412D, číslo S6AV512K, Slovenská Sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV512G, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, číslo S6AV112P, číslo S6AV512A, číslo S6AI5001B, číslo S6AV012G, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV542F, číslo S6AV572H

Bankomat, Slovensko:, 6 z 17

Azúr Takarék, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV512S, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, UniCredit Bank, Kasa Stefczyka, bankomat, bankomat, .Net BTC, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV162P, číslo S6AV112J, Slovenská sporiteľňa, ČSOB banka, Tatra banka, číslo S6AV512M, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, číslo S6AV512Y, bankomat, ČSOB, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Unicredit Bank, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV562M, číslo S6AV022B, číslo S6AV022W, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Vrbové, Tatra banka, číslo S6AV422J, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Prima banka, bankomat, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV062G, UniCredit Bank, UniCredit Bank, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank

Bankomat, Slovensko:, 7 z 17

Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, UniCredit Bank, číslo S6AV562V, Tatra banka, ČSOB, Poštová banka, Tatra banka, bankomat, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Prima banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Sberbank, Prima banka, bankomat, bankomat, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, as, bankomat, Tatra banka, bankomat, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, UniCredit Bank, Poštová banka, UniCredit Bank, Tatra banka, Poštová banka, bankomat, Poštová banka, Prima banka, SLSP, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV542L, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, ČSOB, číslo S6AP010G, Prima Banka, Bank Spółdzielczy, Tatra banka, UniCredit Bank, Tatra banka, Tatra banka

Bankomat, Slovensko:, 8 z 17

bankomat, UniCredit Bank, Tatra banka, bankomat, Tatra banka, Tatra banka, číslo 0134, číslo 0135, číslo TATN095B, číslo TATN095C, číslo 0228, Poštová banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, číslo 0006, Slovenská Sporiteľňa, bankomat, číslo 0150, číslo 0203, Poštová banka, číslo 0004, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, číslo S6AN018A, Tatra banka, číslo TATN011A, Unicredit Bank, číslo 0266, ČSOB, bankomat, bankomat, Slovenská pošta, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AN015O, bankomat, číslo 0013, číslo 0239, ČSOB banka, bankomat, číslo TATN039E, číslo 0011, bankomat, číslo S6AP011P, bankomat, Slovenská Sporiteľňa, bankomat, ČSOB, Poštová Banka, číslo TATN045C, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo 0261, Poštová Banka, číslo TATN075G, číslo TATN096D, číslo S6AN015D

Bankomat, Slovensko:, 9 z 17

bankomat, číslo TATN096E, číslo TATN150A, Poštová banka, číslo S6AP010M, bankomat, bankomat, číslo TATN096C, Slovenská sporiteľňa, číslo TATN075D, Slovenská sporiteľňa, číslo TATN075A, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo TATN075E, číslo TATN159A, ČSOB, číslo S6AN015N, Poštová banka, číslo TATN075F, bankomat, Tatra banka, ČSOB, bankomat, Slovenská Sporiteľňa, Sberbank, číslo TATN175E, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Poštová banka, bankomat, Poštová banka, VÚB, číslo TATN175D, Prima banka, ČSOB, Tatra banka, číslo TATN175C, bankomat, bankomat, Slovenská Sporiteľňa, bankomat, číslo 2002, bankomat, bankomat, číslo TATN026C, číslo TATN037B, číslo S6AV112S, ČSOB, ČSOB, číslo TATN026B, bankomat, Tatra banka, SLSP, číslo 0191, Tatra Banka, bankomat, číslo S6AP020E

Bankomat, Slovensko:, 10 z 17

bankomat, číslo 5602, bankomat, bankomat, bankomat, číslo TATN173A, číslo S6AL95E, číslo 2018, ČSOB, bankomat, ČSOB, číslo S6AN022A, číslo TATN173C, ČSOB Banka, bankomat, bankomat, bankomat, Prima banka, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AN015P, bankomat, číslo 0129, Slovenská sporiteľňa, OTP banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, OTP Banka, bankomat, bankomat, bankomat, číslo TATN115A, bankomat, bankomat, ČSOB, bankomat, číslo S6AN017D, ČSOB, ČSOB, bankomat, bankomat, ČSOB, ČSOB, ČSOB, číslo TATN022A, bankomat, bankomat, Tatrabanka, číslo S6AP011S, ČSOB, bankomat, číslo TATN058A, bankomat, ČSOB, číslo 0248, ČSOB Banka, bankomat, číslo 0243

Bankomat, Slovensko:, 11 z 17

ČSOB, číslo S6AV022J, číslo S6AV432D, bankomat, číslo S6AV562F, číslo S6AP01OX, číslo 5904, číslo S6AV192A, číslo TATN015C, bankomat, ČSOB, číslo S6AV232E, bankomat, číslo S6AV012M, bankomat, číslo S6AV382U, bankomat, číslo S6AP010S, OTP Banka, číslo 0182, číslo S6AN122B, číslo S2CS202F, bankomat, bankomat, číslo S6AV022K, bankomat, bankomat, číslo 0174, bankomat, bankomat, bankomat, ČSOB, bankomat, číslo 0269, bankomat, ČSOB, číslo 5305, číslo 3907, číslo S2CS503B, bankomat, bankomat, bankomat, číslo TATN037E, číslo S6AV162H, číslo S2CS102Y, číslo 3908, číslo S6AV022G, bankomat, bankomat, Poštová banka, číslo S6AV232D, číslo S6AV372I, bankomat, číslo 5903, číslo 1210, číslo 1202, číslo S6AV022M, bankomat, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 12 z 17

číslo S6AV202A, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S2CS402H, číslo TATN127A, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV102W, číslo S6AP010P, číslo S6AV232C, bankomat, bankomat, číslo S2CS402I, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV332B, číslo S6AP001R, bankomat, číslo 0141, bankomat, číslo TATN024E, bankomat, číslo S6AP011U, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AP011T, číslo 0233, číslo 0216, číslo 0217, číslo TATN024D, bankomat, číslo S2CS302F, číslo 3814, číslo 0143, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV592H, číslo TATN058C, bankomat, číslo S2CS502R, bankomat, číslo 0123, číslo 0223, bankomat, číslo TATN011C, bankomat, číslo S6AP001K, číslo S6AV022U, Prima banka, číslo 5200, číslo 0122, číslo TATN024C, číslo 0231, číslo S6AP010U

Bankomat, Slovensko:, 13 z 17

bankomat, číslo 0282, číslo S6AV312T, číslo 3901, bankomat, bankomat, číslo 0157, číslo S6AV022V, bankomat, číslo 2217, bankomat, bankomat, Prima Banka, číslo S6AV312E, bankomat, číslo 6102, číslo S6AV332G, číslo S6AN015K, číslo TATN086A, číslo 0209, číslo 0267, bankomat, číslo S6AP011B, bankomat, číslo S6AN015A, číslo S6AV112Z, bankomat, číslo S6AN017A, bankomat, číslo 0268, bankomat, číslo 0229, číslo 0251, číslo S6AP040N, číslo TATN100A, číslo 3912, číslo 0183, bankomat, číslo S6AP001C, číslo TATN097C, číslo S6AP001W, číslo TATN119A, bankomat, číslo S6AV102O, číslo 0131, bankomat, číslo S6AV062O, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV202F, bankomat, číslo 0253, číslo 0181, bankomat, číslo S6AV062Q, bankomat, bankomat, číslo TATN171A, číslo S6AN016W

Bankomat, Slovensko:, 14 z 17

číslo 0245, bankomat, bankomat, číslo TATN088A, číslo TATN012F, bankomat, bankomat, číslo 0252, bankomat, bankomat, bankomat, číslo 0220, číslo 0224, bankomat, bankomat, bankomat, číslo 0190, bankomat, číslo TATN015A, bankomat, Tatra banka, číslo S6AP010T, bankomat, číslo S6AP010R, číslo S6ANO16U, číslo TATN012J, bankomat, číslo S6AV382F, číslo S6AN016X, číslo S6AV122C, bankomat, číslo S6AV592I, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo 0215, bankomat, bankomat, číslo TATN152A, bankomat, bankomat, číslo S6AV312H, číslo 0159, bankomat, bankomat, číslo S2CS102E, číslo S6AV322B, bankomat, bankomat, číslo S6AN016S, číslo S6AV082A, bankomat, bankomat, číslo S6AV372C, číslo S2CS011P, číslo S6AV122A, číslo 5913, číslo S6AV432X

Bankomat, Slovensko:, 15 z 17

bankomat, bankomat, číslo S6AV562B, číslo S6AV222G, číslo S6AV012C, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV062K, číslo S6AV552H, bankomat, číslo TATN058D, bankomat, číslo S6AV422C, bankomat, bankomat, číslo TATN024K, číslo TATN166A, bankomat, číslo S6AV192N, číslo TATN043B, bankomat, bankomat, číslo TATN039C, bankomat, bankomat, číslo TATN120A, číslo TATN012A, číslo TATN012B, bankomat, bankomat, číslo S6AV012N, bankomat, číslo S6AV062Z, bankomat, číslo S6AV312M, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV552C, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV312U, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AN016A, bankomat, bankomat, číslo 5202, číslo S6AP001H, bankomat, číslo TATN015E, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 16 z 17

číslo 2215, číslo S6AV362A, číslo S6AV622C, číslo TATN030A, bankomat, číslo S6AV632A, bankomat, číslo S6AV592B, číslo TATN066F, bankomat, číslo S6AV382O, číslo TATN127B, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Prima banka, bankomat, Takarékszövetkezet, číslo S6AV232F, číslo S6AV422I, číslo S6AV342F, bankomat, číslo S6AV552A, bankomat, číslo S6AV362C, bankomat, číslo S6AV542B, bankomat, číslo S6AV332A, číslo TATN052F, číslo S6AV012X, bankomat, číslo TATN077E, bankomat, bankomat, bankomat, číslo 1510, číslo S6AV192G, číslo S6AV372O, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV552I, bankomat, číslo S6AV112X, číslo S6AV342D, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AN026A, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV102C

Bankomat, Slovensko:, 17 z 17

bankomat, číslo S6AV552G, číslo S6AV332F, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV622H, číslo S6AV112I, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV312A, číslo S6AV182H, bankomat, číslo S6AV382G, číslo S6AV202K, číslo S6AV172F, číslo TATN029B, bankomat, bankomat, číslo S6AV312K, číslo S6AV012J, bankomat, číslo S6AV342C, bankomat, číslo S6AV062N, bankomat, bankomat, číslo TATN073A, číslo S6AN026B, bankomat

bankomat inde

Západné Slovensko (638x), Bratislavský kraj (560x), Východné Slovensko (544x), Bratislava (479x), Stredné Slovensko (411x), Malé Karpaty (348x), Košický kraj (343x), Košice (230x), Trenčiansky kraj (225x), Nitriansky kraj (222x), Banskobystrický kraj (217x), Prešovský kraj (201x), Žilinský kraj (194x), Trnavský kraj (191x), Ružinov (187x), Staré Mesto (167x), okres Bratislava II (140x), okres Bratislava I (136x), Spiš (128x), Petržalka (121x), Nové Mesto (118x), okres Košice I (113x), Košice - mestská časť Staré Mesto (89x), okres Bratislava V (83x), Košice - mestská časť Juh (79x), okres Bratislava III (78x), okres Nitra (77x), Stredné Mesto (75x), okres Bratislava IV (73x), okres Prievidza (67x)
bankomat v Západné Slovensko
bankomat v Bratislavský kraj
bankomat v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

9371x sluzby, 2153x bankomat, 1631x kancelária, 1388x radnica, 976x banka, 883x pošta, 809x toaleta, 437x remeslo, 406x hasiči, 365x telefón, 323x polícia
Hľadáme bankomat, OSM tagy: amenity = 'atm' or atm = 'yes'.
ilustračný obrázok k Bankomat, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/sluzby/bankomat

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.