Cesta: OMA » služby » bankomat

Bankomat, Slovensko

Bankomat v Slovensko

V Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy bankomat.

Bankomat, Slovensko:, 1 z 17

Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Bitcoin ATM, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB, ČSOB, bankomat, Prima banka, bankomat, Môj Bitcoin, bankomat, bankomat, Poštová banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Tatra banka, bankomat, bankomat, Prima banka, Prima Banka, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, UniCredit Bank, Tatra banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 2 z 17

Slovenská sporiteľňa, bankomat, ČSOB, ČSOB, Tatra banka, bankomat, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AP009D, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Poštová banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, bankomat, ČSOB, číslo TATN203A, bankomat, ČSOB, ČSOB, ČSOB, Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, bankomat, číslo S6AV512F, číslo S6AV432E, Sberbank, Tatra banka, číslo S6AV232B, bankomat, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512I, bankomat, bankomat, Tatra banka, číslo 0152, číslo S6AV022A, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV232A, Poštová banka

Bankomat, Slovensko:, 3 z 17

Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo 0274, bankomat, Tatra banka, bankomat, ČSOB, VÚB, bankomat, bankomat, UniCredit Bank, VÚB, bankomat, číslo S6AV022L, bankomat, číslo S6AV322C, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, bankomat, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo TATN152B, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Tatra banka, bankomat, číslo S6AV542F, bankomat, bankomat, číslo S6AN0151, Prima Banka, bankomat, Prima banka, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, bankomat, UniCredit Bank, Tatra banka, bankomat, číslo S2CS111G, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV112V, bankomat, bankomat, číslo S6AI5001D, bankomat, UniCredit Bank, číslo S6AV412D, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 4 z 17

UniCredit Bank, VÚB, Slovenská Sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AV012G, číslo S6AV112P, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, ČSOB, bankomat, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV162P, ČSOB banka, číslo S6AV512M, Tatra banka, číslo S6AV572H, UniCredit Bank, číslo S6AV112J, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, UniCredit Bank, ČSOB, číslo S6AV022B, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, číslo S6AV562M, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV022W, Unicredit Bank, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AI5001B, Tatra banka, číslo S6AV422J, bankomat, Vrbové, Slovenská sporiteľňa, Prima banka, Poštová banka, bankomat, OTP banka

Bankomat, Slovensko:, 5 z 17

bankomat, bankomat, OTP banka, Sberbank, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV062G, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV512X, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, číslo S6AV562V, ČSOB, Poštová banka, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, UniCredit Bank, Tatra banka, UniCredit Bank, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská Sporiteľňa, ČSOB, Prima banka

Bankomat, Slovensko:, 6 z 17

Tatra banka, Tatra banka, bankomat, bankomat, Tatra banka, Prima banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, as, bankomat, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, bankomat, Tatra banka, Sberbank, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, UniCredit Bank, UniCredit Bank, Tatra banka, UniCredit Bank, Tatra banka, bankomat, Poštová banka, bankomat, Prima banka, Raiffeisen bank, SLSP, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, bankomat, bankomat, číslo S6AP010G, bankomat, Tatra banka, Prima Banka, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, Tatra banka, Tatra banka, UniCredit Bank, bankomat, bankomat, Tatra banka, bankomat, Tatra banka, Tatra banka, Sberbank, číslo 0135, číslo 0134

Bankomat, Slovensko:, 7 z 17

číslo 0228, Poštová banka, bankomat, Prima banka, Tatra banka, číslo 0203, ČSOB, číslo 0004, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, bankomat, Slovenská Sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, číslo 0150, číslo 0006, Tatra banka, Slovenská pošta, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AN018A, Unicredit Bank, bankomat, číslo 0266, číslo TATN011A, Tatra banka, ČSOB, bankomat, Prima banka, číslo S6AN015O, číslo 0239, Slovenská sporiteľňa, číslo 0013, Prima banka, číslo 0011, číslo TATN039E, ČSOB banka, bankomat, ČSOB, bankomat, bankomat, číslo S6AP011P, Poštová Banka, číslo TATN045C, číslo 0261, číslo 2002, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AN015D, číslo TATN096E, Poštová Banka, číslo TATN075G, bankomat, číslo TATN096D, číslo TATN096C, Slovenská sporiteľňa, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 8 z 17

číslo S6AP010M, číslo TATN150A, Poštová banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, číslo TATN075E, bankomat, číslo TATN075D, bankomat, číslo TATN075A, číslo TATN159A, ČSOB, číslo S6AP020E, Slovenská Sporiteľňa, číslo S6AN015N, Tatra banka, ČSOB, číslo TATN075F, Poštová banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, bankomat, Sberbank, číslo TATN175E, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka, bankomat, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, Prima banka, číslo TATN175C, ČSOB, ČSOB, číslo TATN175D, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská Sporiteľňa, Tatra banka, bankomat, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo TATN026C, číslo TATN037B, ČSOB, bankomat, číslo S6AV112S, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, číslo TATN026B, Slovenská sporiteľňa, SLSP, bankomat, Tatra banka, číslo 0191, bankomat, Tatra Banka, číslo 5602, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 9 z 17

číslo S6AL95E, číslo 2018, bankomat, bankomat, ČSOB, ČSOB, číslo S6AN022A, číslo TATN173A, bankomat, ČSOB Banka, číslo TATN173C, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Slovenská sporiteľňa, bankomat, bankomat, číslo 0129, bankomat, Prima banka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, bankomat, OTP banka, bankomat, OTP Banka, číslo S6AN015P, bankomat, bankomat, číslo TATN115A, ČSOB, ČSOB, ČSOB, číslo S6AN017D, bankomat, ČSOB, bankomat, ČSOB, Tatrabanka, ČSOB, bankomat, číslo TATN022A, bankomat, číslo S6AP011S, ČSOB, číslo TATN058A, ČSOB Banka, číslo 0248, ČSOB, číslo S6AV022J, bankomat, číslo 0243, číslo S6AV432D, bankomat, číslo S6AV562F, bankomat, číslo S6AP01OX, Poštová banka, číslo S6AV192A

Bankomat, Slovensko:, 10 z 17

bankomat, číslo 5904, číslo S6AV232E, ČSOB, číslo 0271, číslo TATN015C, bankomat, bankomat, číslo S2CS102Y, číslo S6AV012M, bankomat, číslo 0182, OTP Banka, číslo S6AV022K, Slovenská sporiteľňa, bankomat, číslo S6AP010S, číslo S2CS202F, bankomat, bankomat, číslo 0174, bankomat, bankomat, bankomat, ČSOB, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV512W, ČSOB, bankomat, číslo 3907, číslo 5305, číslo S6AV162H, číslo TATN037E, bankomat, číslo 1210, číslo S6AV022G, číslo 1202, číslo 3908, číslo S6AV372I, číslo S6AV232D, Poštová banka, číslo 5903, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S2CS402H, číslo S2CS402Q, bankomat, bankomat, číslo 0269, číslo S6AV022M, bankomat, bankomat, číslo TATN058C, číslo S6AP010P, bankomat, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 11 z 17

číslo TATN127A, číslo S6AV232C, číslo S6AV102W, bankomat, bankomat, číslo S2CS402I, bankomat, číslo 0141, Slovenská sporiteľňa, číslo S6AV332B, bankomat, číslo S6AV542D, bankomat, bankomat, ČSOB, číslo TATN024E, bankomat, číslo S6AP011U, číslo S6AN122B, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AN017A, číslo S6AV592H, bankomat, bankomat, číslo 0217, číslo 0216, bankomat, číslo S6AP011T, bankomat, číslo 3814, číslo 0143, číslo TATN024D, číslo 0223, číslo S2CS502R, číslo S6AV022U, číslo TATN011C, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Prima banka, číslo S6AP001K, bankomat, číslo TATN024C, číslo S6AV022V, bankomat, číslo S6AN016L, číslo 0157, číslo S6AP010U, číslo 0122, bankomat, číslo S6AV312T, číslo 3901, číslo 5200, bankomat, číslo 0209, číslo S6AV542K, číslo 6102

Bankomat, Slovensko:, 12 z 17

číslo 2217, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV312E, číslo S6AN015K, číslo TATN086A, Prima Banka, číslo 0233, číslo S6AV332G, číslo 0231, bankomat, číslo S6AV112Z, bankomat, bankomat, číslo S6AP040N, číslo 3912, číslo 0229, číslo 0268, číslo S6AP011B, číslo S6AN015A, bankomat, číslo 0267, číslo TATN097C, bankomat, číslo 0183, bankomat, číslo S6AP001W, bankomat, číslo S6AP001C, číslo 0131, číslo TATN119A, číslo S6AV102O, číslo S6AV062O, bankomat, bankomat, číslo S6AV062Q, bankomat, číslo 0245, bankomat, bankomat, číslo 0181, číslo S6AV202F, bankomat, bankomat, číslo TATN088A, číslo 0253, číslo TATN171A, bankomat, číslo S6AN016W, bankomat, číslo TATN100A, bankomat, číslo 0220, číslo TATN012F, bankomat, číslo 0252, bankomat, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 13 z 17

bankomat, číslo 0224, bankomat, číslo 0215, bankomat, číslo 0190, číslo S6AV512H, číslo TATN012J, číslo S6AP010R, bankomat, číslo S6AP010T, číslo 0159, bankomat, číslo TATN015A, bankomat, Tatra banka, číslo S6ANO16U, bankomat, bankomat, číslo S6AN016X, číslo S6AV382F, bankomat, číslo S6AV122C, bankomat, číslo S6AV592I, bankomat, bankomat, číslo TATN152A, bankomat, číslo S6AV312H, bankomat, číslo S6AV372O, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S2CS102E, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV122A, číslo 5913, číslo S6AV322B, bankomat, bankomat, číslo S6AV082A, bankomat, číslo S2CS011P, bankomat, číslo S6AN016S, bankomat, číslo S6AV562B, bankomat, číslo S6AV552H, bankomat, číslo TATN127B, bankomat, číslo S6AV012C, číslo S6AV062K, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 14 z 17

bankomat, číslo S6AV222G, bankomat, číslo S6AV552I, číslo S6AV432X, číslo TATN058D, bankomat, bankomat, číslo TATN043B, bankomat, číslo S6AV312G, číslo TATN039C, číslo S6AV422C, číslo S6AV192N, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo TATN024K, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo TATN012A, číslo S6AV552C, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV012N, bankomat, bankomat, číslo TATN012C, bankomat, číslo S6AV312M, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV062Z, číslo TATN012B, bankomat, bankomat, číslo TATN120A, číslo S6AP010D, bankomat, bankomat, bankomat, číslo TATN166A, bankomat, číslo S6AP001H, bankomat, bankomat, číslo S6AN016A, bankomat, bankomat, číslo 5202, bankomat, bankomat, číslo TATN015E

Bankomat, Slovensko:, 15 z 17

číslo S6AV312U, bankomat, bankomat, číslo S6AV592B, bankomat, číslo 2215, číslo TATN030A, číslo S6AV362A, bankomat, číslo TATN066F, číslo S6AV382O, číslo S6AV512C, bankomat, číslo S6AV342D, číslo S6AV632A, číslo S6AV622C, bankomat, číslo S6AV362C, číslo S6AV232F, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, Prima banka, bankomat, bankomat, číslo S6AV422I, bankomat, číslo S6AV342F, číslo S6AV542B, číslo TATN052F, bankomat, bankomat, číslo S6AV332A, číslo S6AV012X, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV112X, číslo TATN073A, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV542A, číslo 1510, číslo TATN077E, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV192G, bankomat, číslo S6AV552G, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV102C, bankomat, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 16 z 17

bankomat, číslo S6AV622H, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AN026A, číslo S6AV112I, číslo S6AV332F, bankomat, číslo S6AV312K, číslo TATN029B, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV312A, číslo S6AV202K, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV172F, číslo S6AV012J, bankomat, číslo S6AV542M, číslo S6AV182H, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AN026B, číslo S6AV112R, bankomat, číslo S6AV162E, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV062N, bankomat, číslo S6AV532E, číslo S6AV562D, číslo S6AV382C, číslo S6AV632B, bankomat, bankomat, číslo S6AV372H, bankomat, bankomat, číslo S6AP011E, číslo S6AV012P, bankomat, bankomat

Bankomat, Slovensko:, 17 z 17

číslo S6AV512K, číslo S6AV592F, číslo S6AV312O, bankomat, číslo S6AV522F, číslo S6AV142G, číslo S6AL95W, bankomat, číslo S6AV012Q, bankomat, číslo S6AV602B, číslo S6AV552B, bankomat, číslo S6AV562C, číslo S6AV532F, bankomat, číslo S6AV172L, číslo S6AV432M, bankomat, bankomat, bankomat, bankomat, číslo S6AV532A, bankomat, číslo S6AV212O, bankomat, číslo S6AV532P, Raiffeisen bank, číslo 1713, bankomat, číslo S6AV322H, číslo S6AV372B, bankomat, číslo S6AV182N, číslo S6AV382H, bankomat, číslo TATN100C, bankomat, bankomat, číslo 1122

bankomat inde

Západné Slovensko (626x), Bratislavský kraj (554x), Východné Slovensko (485x), Bratislava (473x), Stredné Slovensko (390x), Malé Karpaty (344x), Košický kraj (290x), Trenčiansky kraj (224x), Nitriansky kraj (217x), Banskobystrický kraj (205x), Prešovský kraj (195x), Ružinov (187x), Trnavský kraj (185x), Žilinský kraj (185x), Košice (178x), Staré Mesto (168x), okres Bratislava II (142x), okres Bratislava I (135x), Spiš (127x), Petržalka (119x), Nové Mesto (118x), okres Košice I (86x), okres Bratislava V (81x), okres Bratislava III (76x), okres Nitra (75x), okres Bratislava IV (74x), Košice - mestská časť Juh (67x), Košice - mestská časť Staré Mesto (67x), okres Prievidza (65x), Oblasť Obchodná (64x)
bankomat v Západné Slovensko
bankomat v Bratislavský kraj
bankomat v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

8987x sluzby, 2055x bankomat, 1507x kancelária, 1353x radnica, 970x banka, 868x pošta, 765x toaleta, 401x remeslo, 390x hasiči, 358x telefón, 320x polícia
Hľadáme bankomat, OSM tagy: amenity = 'atm' or atm = 'yes'.
ilustračný obrázok k Bankomat, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/sluzby/bankomat

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.