Cesta: OMA » vzdelanie » univerzita

Univerzita, Slovensko

Univerzita v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 287 kusov univerzita.

Univerzita, Slovensko:, 1 z 5

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UPJŠ, Huzella Füvészkert, Filozofická fakulta UPJŠ, Ústav mediamatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Lekárska fakulta UPJŠ, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Právnická fakulta UPJŠ, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Prírodovedecká fakulta, Pedagogická fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Stavebná fakulta TUKE, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta umení, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ekonomická fakulta TUKE, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, univerzita, Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Letecká fakulta TUKE, Vysoká škola manažmentu, Univerzita Konštantína filozofa, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Laboratorní centrum fakulty technologické (LCFT), Filozofická fakulta UKF, Univerzita J. Selyeho, Univerzita obrany, Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fakulta výrobných technológií TUKE, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Vysoká škola výtvarných umení, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho

Univerzita, Slovensko:, 2 z 5

Aula TUZVO, Rektorát MU, Rektorát TUKE, Univerzita obrany, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Fakulta umení TU, Mendelova univerzita v Brně, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Fakulta podnikatelská, Vysoká škola logistiky o.p.s., Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Farmaceutická fakulta UK, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Fakulta manažmentu UK, Farmaceutická fakulta UK, Katolícka univerzita, Fakulta environmentálnej a výrobnej technicky TUZVO, Západomoravská vysoká škola, Fakulta informačních technologií VUT, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta UMB, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Právnická fakulta MU, Univerzita Karlova, Lékařská Fakulta, Hradec Králové, Fakulta výtvarných umění VUT, Právnická fakulta UMB, Konzervatórium, Fakulta informačních technologií VUT, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Materiálovotechnologická fakulta STU, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Vysoká škola múzických umení, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská zdravotnícka univerzita, Pedagogická a sociálna akadémia, Univerzita veterinárneho lekárstva, Fakulta humanitních studií UTB, Prešovská univerzita v Prešove, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Kompetenčné centrum, Stredná odborná škola technická, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Wyższa Szkoła Administracji, Wyższa Szkoła Administracji, Filozofická fakulta UKF, Fakulta priemyselných technológií, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (budova B), Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita (Budova A), Filozofická fakulta a menza, Ostravská univerzita (Budova DM), univerzita, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu

Univerzita, Slovensko:, 3 z 5

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gödi Mérőtelepe, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Teoretické ústavy, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Nationalpark Akademie d. Naturhistorischen Museums, univerzita, Ústav soudního inženýrství VUT, univerzita, Vysoká škola podnikání, Katedra elektroenergetiky – TUKE, GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o., Celouniverzitné edukačné a výcvikové stredisko Domaša - Valkov, Vyšší odborná škola sociální a teologická, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, univerzita, Katolícka univerzita, GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o., Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, UPOL, UPOL - Přírodovědecká fakulta, univerzita, UPOL - Přírodovědecká fakulta, UPOL - Přírodovědecká fakulta, univerzita, UPOL - Filozofická fakulta - katedra politologie, UPOL - Filozofická fakulta, UPOL - Filozofická fakulta - katedra nederlandistiky a žurnalistiky, UKF-Katedra botaniky a genetiky, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, univerzita, UPOL - Právnická f., UPOL - Právnická fakulta - děkanát, Cyrilometodějská teologická fakulta, SPU Technická fakulta, UPOL - Filozofická fakulta, univerzita, SOŠ AHOL, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, UPOL - kolej Evžena Rošického, SPU Technická fakulta - katedra dopravy a manipulácie, SPU Technická fakulta - katedra stavieb, UPOL - fakulta Pedagogická, UPOL - Děkanát Přírodovědecké fakulty, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, bývalý jezuitský Konvikt, UPOL, univerzita, univerzita, univerzita, VŠB-TU Ekonomická fakulta (budova E), VŠB-TU Ekonomická fakulta, univerzita, Detašované pracovisko Ústav Cyrila a Metoda, Partizánske, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Univerzita, Slovensko:, 4 z 5

Janáčkova konzervatoř, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, UPOL - Lékařská fakulta, Vysoká škola ekonómie a manažmentu, Ostravská univerzita - Padagogická fakulta - Děkanát, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, univerzita, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, FBP SPU Nitra - Katedra hygieny, UPOL - FTV, Fakulta mechatroniky, UPOL - Areál Neředín, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - rektorátna budova, Óbudai Egyetem - Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely, VŠB-TU - kino Vesmír, Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, univerzita, Vysoká Škola Manažmentu, Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky, Soukromá vysoká škola ekonomická, univerzita, univerzita, Fakulta informatiky a managementu, UHK, budova J, univerzita, Pedagogická fakulta, UHK, univerzita, Slezská univerzita, Slezská univerzita FPF, Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Lékařská fakulta OU, Fakulta stavební VUT v Brně, Slezská univerzita FVP, univerzita, univerzita, Univerzita Hradec Králové, univerzita, univerzita, univerzita, Inštitút Aurela Stodolu, EF Žilinská univerzita, UKF - Pedagogická fakulta, UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií, TBU (U15), Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, Inštitút Aurela Stodolu, EF Žilinská univerzita, ŠLP Křtiny, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Študentský domov a jedáleň TUZVO, Fakulta výtvarných umění VUT, Pedagogická fakulta MU, Pedagogická fakulta MU, Univerzita Svätého Cyrila a Metóda, STU MTF - Budova Z, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rektorát Masarykovy univerzity, univerzita

Univerzita, Slovensko:, 5 z 5

Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine - Štefánikov ústav, SPU fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, UTB Fakulta technologická, univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, Univerzita Tomáše Bati, Vyšší policejní škola MV v Brně, Fakulta architektury VUT, Astronomický ústav SAV, Univerzita Pardubice, Fakulta Zdravotnických studií, Fakulta chemická, BIBS, Univerzita Pardubice - Aula, univerzita, Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Filozofická fakulta MU – budova N, Gymnázium Hranice, Piaristická kolej, Katolícka univerzita Aula Jána Pavla II., Katolícka univerzita, Vysoká škola v Sládkovičove, Internát KÚ, Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf der Universität für Bodenkultur Wien, Přírodovědecká fakulta UP OL, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitní kampus Bohunice, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Óbudai Egyetem - Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski, univerzita, PWSZ Krosno, Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności, Kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności, Univerzita Pardubice - FCHT, Fakulta chemicko-technologická UPCE, Akademia Techniczno-Humanistyczna, univerzita, Akademie J. A. Komenského Karviná, Klvaňovo gymnázium

univerzita inde

Západné Slovensko (41x), Východné Slovensko (40x), Bratislavský kraj (40x), Bratislava (40x), Střední Morava (38x), Jihovýchod (36x), Jihomoravský kraj (35x), Košice (31x), Košický kraj (31x), okres Brno-město (30x), Brno (30x), Staré Mesto (28x), okres Košice I (27x), Olomoucký kraj (27x), Stredné Slovensko (26x), Olomouc (25x), Moravskoslezský kraj (25x), Moravsko-sliezsko (25x), Košice - mestská časť Staré Mesto (25x), okres Olomouc (25x), Nitriansky kraj (22x), okres Bratislava I (22x), Olomouc-město (20x), Košice - mestská časť Sever (17x), Severné Mesto (16x), Nitra (16x), okres Nitra (16x), Ostrava (14x), okres Ostrava-město (14x), Žilinský kraj (14x)
univerzita v Západné Slovensko
univerzita v Východné Slovensko
univerzita v Bratislavský kraj

Podobné, Slovensko:

6668x vzdelavanie, 3927x základná škola, 2081x skôlka, 326x stredná škola, 245x univerzita, 89x autoškola
Hľadáme univerzita, OSM tagy: amenity = 'university'.
ilustračný obrázok k Univerzita, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/univerzita

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.