Cesta: OMA » vzdelanie » univerzita

Univerzita, Slovensko

Univerzita v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 290 kusov univerzita.

Univerzita, Slovensko:, 1 z 5

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UPJŠ, Huzella Füvészkert, Filozofická fakulta UPJŠ, Ústav mediamatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Lekárska fakulta UPJŠ, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Právnická fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Právnická fakulta UPJŠ, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Prírodovedecká fakulta, Pedagogická fakulta UK, Strojnícka fakulta STU, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Stavebná fakulta STU, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Stavebná fakulta TUKE, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta umení, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ekonomická fakulta TUKE, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, univerzita, Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Fakulta sociálních studií MU, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Univerzita Konštantína filozofa, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Laboratorní centrum fakulty technologické (LCFT), Univerzita J. Selyeho, Filozofická fakulta UKF, Univerzita obrany, Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fakulta výrobných technológií TUKE, Letecká fakulta TUKE, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Vysoká škola výtvarných umení, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Univerzita, Slovensko:, 2 z 5

Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Aula TUZVO, Rektorát MU, Rektorát TUKE, Univerzita obrany, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Fakulta umení TU, Mendelova univerzita v Brně, Fakulta podnikatelská, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Vysoká škola logistiky o.p.s., Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Farmaceutická fakulta UK, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Fakulta manažmentu UK, Farmaceutická fakulta UK, Katolícka univerzita, Fakulta environmentálnej a výrobnej technicky TUZVO, Západomoravská vysoká škola, Fakulta informačních technologií VUT, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Právnická fakulta MU, Ekonomická fakulta UMB, Fakulta informačních technologií VUT, Univerzita Karlova, Lékařská Fakulta, Hradec Králové, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Fakulta výtvarných umění VUT, Právnická fakulta UMB, Konzervatórium, Materiálovotechnologická fakulta STU, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Vysoká škola múzických umení, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská zdravotnícka univerzita, Pedagogická a sociálna akadémia, Univerzita veterinárneho lekárstva, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Fakulta humanitních studií UTB, Prešovská univerzita v Prešove, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Kompetenčné centrum, Stredná odborná škola technická, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Wyższa Szkoła Administracji, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Fakulta informatiky MU, Wyższa Szkoła Administracji, Filozofická fakulta UKF, Fakulta priemyselných technológií, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (budova B), Filozofická fakulta a menza, Ostravská univerzita (Budova DM), univerzita

Univerzita, Slovensko:, 3 z 5

Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita (Budova A), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gödi Mérőtelepe, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Teoretické ústavy, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Nationalpark Akademie d. Naturhistorischen Museums, univerzita, univerzita, Vysoká škola podnikání, Katedra elektroenergetiky – TUKE, GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o., Celouniverzitné edukačné a výcvikové stredisko Domaša - Valkov, Ústav soudního inženýrství VUT, Vyšší odborná škola sociální a teologická, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Rektorát MU, UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, univerzita, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o., Katolícka univerzita, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, UPOL - Přírodovědecká fakulta, UPOL, UPOL - Přírodovědecká fakulta, UPOL - Přírodovědecká fakulta, univerzita, UPOL - Filozofická fakulta - katedra politologie, univerzita, UPOL - Filozofická fakulta, UPOL - Filozofická fakulta - katedra nederlandistiky a žurnalistiky, UKF-Katedra botaniky a genetiky, univerzita, UPOL - Právnická fakulta - děkanát, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, UPOL - Právnická f., UPOL - Filozofická fakulta, univerzita, Cyrilometodějská teologická fakulta, SOŠ AHOL, SPU Technická fakulta, UPOL - kolej Evžena Rošického, UPOL - fakulta Pedagogická, SPU Technická fakulta - katedra dopravy a manipulácie, SPU Technická fakulta - katedra stavieb, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, UPOL - Děkanát Přírodovědecké fakulty, bývalý jezuitský Konvikt, univerzita, UPOL, VŠB-TU Ekonomická fakulta (budova E), Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, univerzita, univerzita, VŠB-TU - kino Vesmír, univerzita

Univerzita, Slovensko:, 4 z 5

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Detašované pracovisko Ústav Cyrila a Metoda, Partizánske, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, UPOL - Lékařská fakulta, Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostravská univerzita - Padagogická fakulta - Děkanát, Vysoká škola ekonómie a manažmentu, Fakulta mechatroniky, univerzita, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Cyrilometodějská teologická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, UPOL - FTV, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, FBP SPU Nitra - Katedra hygieny, UPOL - Areál Neředín, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Óbudai Egyetem - Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - rektorátna budova, VŠB-TU Ekonomická fakulta, ŠLP Křtiny, Janáčkova konzervatoř, Vysoká Škola Manažmentu, univerzita, Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky, Slezská univerzita, univerzita, univerzita, Slezská univerzita FPF, Pedagogická fakulta, UHK, univerzita, Fakulta informatiky a managementu, UHK, budova J, univerzita, Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Slezská univerzita FVP, TBU (U15), UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií, univerzita, univerzita, Inštitút Aurela Stodolu, EF Žilinská univerzita, univerzita, univerzita, Univerzita Hradec Králové, univerzita, Inštitút Aurela Stodolu, EF Žilinská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, UKF - Pedagogická fakulta, Študentský domov a jedáleň TUZVO, Lékařská fakulta OU, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Fakulta architektury VUT, Pedagogická fakulta MU, STU MTF - Budova Z, Univerzita Svätého Cyrila a Metóda, Jesseniova lekárska fakulta UK, Soukromá vysoká škola ekonomická, univerzita, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine - Štefánikov ústav

Univerzita, Slovensko:, 5 z 5

SPU fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, UTB Fakulta technologická, Fakulta chemická, univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline, Pedagogická fakulta MU, Astronomický ústav SAV, Fakulta výtvarných umění VUT, Ekonomicko-správní fakulta MU, Univerzita Tomáše Bati, Univerzita Pardubice, Fakulta Zdravotnických studií, BIBS, univerzita, Univerzita Pardubice - Aula, Vyšší policejní škola MV v Brně, Fakulta stavební VUT, Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Filozofická fakulta MU, Filozofická fakulta MU – budova N, Filozofická fakulta MU, Gymnázium Hranice, Piaristická kolej, Filozofická fakulta MU, Katolícka univerzita Aula Jána Pavla II., Katolícka univerzita, Vysoká škola v Sládkovičove, Internát KÚ, Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf der Universität für Bodenkultur Wien, Přírodovědecká fakulta UP OL, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitní kampus Bohunice, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Óbudai Egyetem - Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubienku, Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki, PWSZ Krosno, Kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności, Univerzita Pardubice - FCHT, Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności, univerzita, Fakulta chemicko-technologická UPCE, Akademia Techniczno-Humanistyczna, univerzita, Akademie J. A. Komenského Karviná, Klvaňovo gymnázium

univerzita inde

Západné Slovensko (41x), Bratislavský kraj (40x), Východné Slovensko (40x), Bratislava (40x), Střední Morava (38x), Jihovýchod (38x), Jihomoravský kraj (37x), Brno (32x), okres Brno-město (32x), Košický kraj (31x), Košice (31x), Staré Mesto (28x), Olomoucký kraj (27x), okres Košice I (27x), Stredné Slovensko (26x), Moravskoslezský kraj (25x), okres Olomouc (25x), Moravsko-sliezsko (25x), Košice - mestská časť Staré Mesto (25x), Olomouc (25x), Nitriansky kraj (22x), okres Bratislava I (22x), Olomouc-město (20x), Košice - mestská časť Sever (17x), Severné Mesto (16x), Nitra (16x), okres Nitra (16x), okres Ostrava-město (14x), Ostrava (14x), Veveří (14x)
univerzita v Západné Slovensko
univerzita v Bratislavský kraj
univerzita v Východné Slovensko

Podobné, Slovensko:

6663x vzdelavanie, 3920x základná škola, 2078x skôlka, 332x stredná škola, 247x univerzita, 86x autoškola
Hľadáme univerzita, OSM tagy: amenity = 'university'.
ilustračný obrázok k Univerzita, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/univerzita

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.