Cesta: OMA » vzdelanie » univerzita

Univerzita, Slovensko

Univerzita v Slovensko

V Slovensko sa nachádza 288 kusov univerzita.

Univerzita, Slovensko:, 1 z 5

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Právnická fakulta UPJŠ, Huzella Füvészkert, Filozofická fakulta UPJŠ, Ústav mediamatiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Lekárska fakulta UPJŠ, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Právnická fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UK, Technická univerzita v Košiciach, Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Fakulta architektúry STU, Právnická fakulta UPJŠ, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Prírodovedecká fakulta, Pedagogická fakulta UK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Stavebná fakulta STU, Strojnícka fakulta STU, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Stavebná fakulta TUKE, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy UPJŠ, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta umení, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Ekonomická fakulta TUKE, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení, univerzita, Detašované pracovisko Košice - bl. Z G. Mallu, Fakulta sociálních studií MU, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola manažmentu, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského, Laboratorní centrum fakulty technologické (LCFT), Filozofická fakulta UKF, Univerzita J. Selyeho, Univerzita obrany, Paneurópska vysoká škola, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fakulta výrobných technológií TUKE, Letecká fakulta TUKE, Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Vysoká škola výtvarných umení, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Reformovaná teologická fakulta Univerzita J. Selyeho, Aula TUZVO

Univerzita, Slovensko:, 2 z 5

Rektorát MU, Rektorát TUKE, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Univerzita obrany, Fakulta umení TU, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Mendelova univerzita v Brně, Рaneurópska vysoká škola, fakulta práva, Fakulta podnikatelská, Vysoká škola logistiky o.p.s., Ekonomická fakulta Univerzita J. Selyeho, Farmaceutická fakulta UK, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Fakulta manažmentu UK, Farmaceutická fakulta UK, Katolícka univerzita, Fakulta environmentálnej a výrobnej technicky TUZVO, Západomoravská vysoká škola, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Fakulta informačních technologií VUT, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta UMB, Právnická fakulta MU, Fakulta informačních technologií VUT, Univerzita Karlova, Lékařská Fakulta, Hradec Králové, Fakulta výtvarných umění VUT, Právnická fakulta UMB, Konzervatórium, Materiálovotechnologická fakulta STU, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Vysoká škola múzických umení, Cirkevné konzervatórium v Bratislave, elokované pracovisko, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská zdravotnícka univerzita, Pedagogická a sociálna akadémia, Univerzita Konštantína filozofa, Univerzita veterinárneho lekárstva, Fakulta humanitních studií UTB, Prešovská univerzita v Prešove, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Kompetenčné centrum, Stredná odborná škola technická, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta informatiky MU, Wyższa Szkoła Administracji, Filozofická fakulta UKF, Wyższa Szkoła Administracji, Fakulta masmediálnej komunikácie FMK UCM, Fakulta priemyselných technológií, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita (Budova A), Filozofická fakulta a menza, Ostravská univerzita (Budova DM), Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (budova B), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gödi Mérőtelepe

Univerzita, Slovensko:, 3 z 5

Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Teoretické ústavy, Materálovotechnologická fakulta STU, detašované pracovisko Dubnica nad Váhom, univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Nationalpark Akademie d. Naturhistorischen Museums, univerzita, univerzita, Katedra elektroenergetiky – TUKE, Vysoká škola podnikání, GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o., Ústav soudního inženýrství VUT, Celouniverzitné edukačné a výcvikové stredisko Domaša - Valkov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Vyšší odborná škola sociální a teologická, Rektorát MU, UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, univerzita, Katolícka univerzita, GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o., Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, UPOL - Přírodovědecká fakulta, UPOL, univerzita, UPOL - Přírodovědecká fakulta, UPOL - Přírodovědecká fakulta, UPOL - Filozofická fakulta, UPOL - Filozofická fakulta - katedra politologie, UPOL - Filozofická fakulta - katedra nederlandistiky a žurnalistiky, univerzita, univerzita, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, UPOL - Právnická fakulta - děkanát, UPOL - Právnická f., SPU Technická fakulta, UPOL - Filozofická fakulta, univerzita, SOŠ AHOL, Cyrilometodějská teologická fakulta, SPU Technická fakulta - katedra stavieb, UPOL - fakulta Pedagogická, UPOL - kolej Evžena Rošického, SPU Technická fakulta - katedra dopravy a manipulácie, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, UPOL - Děkanát Přírodovědecké fakulty, bývalý jezuitský Konvikt, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, univerzita, UPOL, VŠB-TU Ekonomická fakulta, univerzita, univerzita, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, univerzita, VŠB-TU - kino Vesmír, Detašované pracovisko Ústav Cyrila a Metoda, Partizánske, Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity

Univerzita, Slovensko:, 4 z 5

UPOL - Lékařská fakulta, Vysoká škola ekonómie a manažmentu, Janáčkova konzervatoř, Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostravská univerzita - Padagogická fakulta - Děkanát, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, univerzita, Fakulta mechatroniky, Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, univerzita, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Cyrilometodějská teologická fakulta, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, UPOL - FTV, UPOL - Areál Neředín, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, Óbudai Egyetem - Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - rektorátna budova, ŠLP Křtiny, VŠB-TU Ekonomická fakulta (budova E), Slovenská Akadémia Vied, Vysoká Škola Manažmentu, Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky, univerzita, Pedagogická fakulta, UHK, univerzita, Slezská univerzita FPF, Slezská univerzita, univerzita, univerzita, Fakulta informatiky a managementu, UHK, budova J, Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Slezská univerzita FVP, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, univerzita, Inštitút Aurela Stodolu, EF Žilinská univerzita, univerzita, univerzita, Univerzita Hradec Králové, univerzita, UKF - Fakulta stredoeurópskych štúdií, univerzita, TBU (U15), Inštitút Aurela Stodolu, EF Žilinská univerzita, UKF - Pedagogická fakulta, Študentský domov a jedáleň TUZVO, Lékařská fakulta OU, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Pedagogická fakulta MU, STU MTF - Budova Z, Fakulta výtvarných umění VUT, Univerzita Svätého Cyrila a Metóda, Fakulta architektury VUT, Pedagogická fakulta MU, Jesseniova lekárska fakulta UK, univerzita, Soukromá vysoká škola ekonomická, SPU fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine - Štefánikov ústav

Univerzita, Slovensko:, 5 z 5

UTB Fakulta technologická, Fakulta chemická, univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinská univerzita v Žiline, Astronomický ústav SAV, Univerzita Tomáše Bati, Vyšší policejní škola MV v Brně, Ekonomicko-správní fakulta MU, Univerzita Pardubice, Fakulta Zdravotnických studií, BIBS, univerzita, Filozofická fakulta MU – budova N, Univerzita Pardubice - Aula, Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební VUT, Filozofická fakulta MU, Filozofická fakulta MU, Gymnázium Hranice, Filozofická fakulta MU, Piaristická kolej, Katolícka univerzita Aula Jána Pavla II., Katolícka univerzita, Vysoká škola v Sládkovičove, Internát KÚ, Versuchswirtschaft Groß-Enzersdorf der Universität für Bodenkultur Wien, Přírodovědecká fakulta UP OL, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitní kampus Bohunice, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Óbudai Egyetem - Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely, FBP SPU Nitra - Katedra hygieny, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubienku, Instytut Sztuki, Uniwersytet Śląski, univerzita, PWSZ Krosno, Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności, Univerzita Pardubice - FCHT, Kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności, Fakulta chemicko-technologická UPCE, Akademia Techniczno-Humanistyczna, univerzita, Akademie J. A. Komenského Karviná, Klvaňovo gymnázium

univerzita inde

Východné Slovensko (40x), Bratislava (40x), Bratislavský kraj (40x), Západné Slovensko (39x), Jihovýchod (38x), Střední Morava (38x), Jihomoravský kraj (37x), okres Brno-město (32x), Brno (32x), Košický kraj (31x), Košice (31x), Staré Mesto (28x), okres Košice I (27x), Olomoucký kraj (27x), Stredné Slovensko (26x), Moravskoslezský kraj (25x), okres Olomouc (25x), Moravsko-sliezsko (25x), Košice - mestská časť Staré Mesto (25x), Olomouc (25x), okres Bratislava I (22x), Nitriansky kraj (20x), Olomouc-město (20x), Košice - mestská časť Sever (17x), Severné Mesto (16x), okres Ostrava-město (14x), Ostrava (14x), Nitra (14x), Veveří (14x), Žilinský kraj (14x)
univerzita v Východné Slovensko
univerzita v Bratislava
univerzita v Bratislavský kraj

Podobné, Slovensko:

6659x vzdelavanie, 3930x základná škola, 2067x skôlka, 335x stredná škola, 245x univerzita, 82x autoškola
Hľadáme univerzita, OSM tagy: amenity = 'university'.
ilustračný obrázok k Univerzita, Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://www.oma.sk/vzdelavanie/univerzita

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.